Sports on TV: Thursday, Nov. 19, 2015

November 19, 2015 12:02 AM