Sports on TV: Wednesday, Nov. 19, 2014

November 19, 2014 12:02 AM