Sports on TV: Friday, Nov. 18, 2016

November 17, 2016 10:15 PM