Miami Jackson beat nationally-ranked Booker T. Washington 12-9 at Traz Powell Stadium on Sept. 10, 2016. Aurelio Roman Special to the Miami Herald
Miami Jackson beat nationally-ranked Booker T. Washington 12-9 at Traz Powell Stadium on Sept. 10, 2016. Aurelio Roman Special to the Miami Herald

Jackson upsets Booker T., Brunson makes history

September 10, 2016 10:28 PM