Haiti Prime Minister Enex Jean-Charles.
Haiti Prime Minister Enex Jean-Charles. Courtesy of Jean-Jacques Augustin
Haiti Prime Minister Enex Jean-Charles. Courtesy of Jean-Jacques Augustin