Eduardo Padron, president of Miami Dade College, at MDC Wolfson Campus on Friday, June 3, 2016.
Eduardo Padron, president of Miami Dade College, at MDC Wolfson Campus on Friday, June 3, 2016. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com
Eduardo Padron, president of Miami Dade College, at MDC Wolfson Campus on Friday, June 3, 2016. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com