Family photo. From L-R: Martin Shane, Edith Suchman, Harry Shane, Elaine Shane, Sadie Shane, Samuel Suchman
Family photo. From L-R: Martin Shane, Edith Suchman, Harry Shane, Elaine Shane, Sadie Shane, Samuel Suchman Courtesy
Family photo. From L-R: Martin Shane, Edith Suchman, Harry Shane, Elaine Shane, Sadie Shane, Samuel Suchman Courtesy