Miami Dade College professor Kristen Rosen Gonzalez won the Group 4 seat Tuesday in Miami Beach after a runoff election
Miami Dade College professor Kristen Rosen Gonzalez won the Group 4 seat Tuesday in Miami Beach after a runoff election
Miami Dade College professor Kristen Rosen Gonzalez won the Group 4 seat Tuesday in Miami Beach after a runoff election

Rosen Gonzalez wins Group 4 seat in Miami Beach election

November 17, 2015 09:36 PM