Obama taps career diplomat Pamela Ann White as Haiti ambassador

January 25, 2012 07:02 AM