Jordache buys Setai Hotel on Miami Beach for $90 million

December 24, 2014 08:38 PM