A skier takes a run on a snowy mountain at Ski Monarch in Colorado.
A skier takes a run on a snowy mountain at Ski Monarch in Colorado. uncredited Ski Monarch
A skier takes a run on a snowy mountain at Ski Monarch in Colorado. uncredited Ski Monarch