Otmara Marrero (center), plays tech whiz Izzy Morales in the new Miami-set series “StartUp,” on streaming network Crackle.
Otmara Marrero (center), plays tech whiz Izzy Morales in the new Miami-set series “StartUp,” on streaming network Crackle. Francisco Roman
Otmara Marrero (center), plays tech whiz Izzy Morales in the new Miami-set series “StartUp,” on streaming network Crackle. Francisco Roman