Smoothie
Smoothie Miami Herald File
Smoothie Miami Herald File

What to do in Miami: Drink a free smoothie, mark Cuba nostalgia, celebrate Haiti

May 15, 2016 07:56 AM