N'Kosi Perry meets the media

UM freshman quarterback N'Kosi Perry spoke to the media for the first time Mon., Aug.14, 2017.
Up Next
UM freshman quarterback N'Kosi Perry spoke to the media for the first time Mon., Aug.14, 2017.