Pork chops.
Pork chops. David J. Neal Miami Herald
Pork chops. David J. Neal Miami Herald