Caputo: High prices, Obama-paranoia at Miami gun show

January 20, 2013 02:02 PM