Vadim Anatoliyevich Kondratyuk, his wife, Nataliya, and their two children.
Vadim Anatoliyevich Kondratyuk, his wife, Nataliya, and their two children. Screen grab from GoFundMe
Vadim Anatoliyevich Kondratyuk, his wife, Nataliya, and their two children. Screen grab from GoFundMe