Miami Lakes to rebuild Optimist clubhouse

July 10, 2014 05:45 PM