Miami Gardens council to vote on $60 million bond plan

February 24, 2015 06:14 PM