Xzavius Edwards was found near a Southwest Miami-Dade intersection Wednesday morning.
Xzavius Edwards was found near a Southwest Miami-Dade intersection Wednesday morning. Florida Dept. of Corrections
Xzavius Edwards was found near a Southwest Miami-Dade intersection Wednesday morning. Florida Dept. of Corrections

Police release identification of body found near intersection

June 01, 2017 12:50 PM