Work on Miami Avenue bridge set to begin Monday

March 23, 2014 07:11 PM