Iconic Zoo Miami white tiger euthanized

September 16, 2013 06:38 PM