City of Miami to vote on $250 million Overtown development plan

September 11, 2013 08:12 PM