Jack Kardys, the outgoing director of Miami-Dade’s Parks department.
Jack Kardys, the outgoing director of Miami-Dade’s Parks department. Miami Herald file photo
Jack Kardys, the outgoing director of Miami-Dade’s Parks department. Miami Herald file photo