Union: Brain tumor may explain Miami Beach dispatcher’s mistake

May 07, 2013 11:03 PM