Miami artist Renda Writer at work.
Miami artist Renda Writer at work. PHOTOGRAPHY BY PALOMA.COM Photo provided to the Miami Herald
Miami artist Renda Writer at work. PHOTOGRAPHY BY PALOMA.COM Photo provided to the Miami Herald