We Are Not Ourselves. Matthew Thomas. Simon & Schuster. 640 pages. $28.
We Are Not Ourselves. Matthew Thomas. Simon & Schuster. 640 pages. $28.
We Are Not Ourselves. Matthew Thomas. Simon & Schuster. 640 pages. $28.