Katiria Soto
Katiria Soto Getty Images
Katiria Soto Getty Images

Miami news anchor goes back home to hurricane ravaged Puerto Rico

September 27, 2017 08:35 PM