Work on Miami Avenue bridge set to begin Monday

March 23, 2014 7:11 PM